PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

-Informació al contractant de l'existència de fitxer i sol · licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel CONTRACTANT en els formularis que puguin existir en el lloc web, POSA'L DISC compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa i informa al CONTRACTANT que les referides dades seran incloses dins d'un fitxer per al tractament automatitzat prestant el CONTRACTANT consentiment mitjançant l'acceptació de les condicions generals a aquest tractament.

- Finalitat de les dades: POSA'L DISC recull i tracta determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT lliurement en el formulari amb la finalitat de poder contestar a les sol · licituds d'informació que es puguin realitzar així com per poder gestionar les compres que es realitzin i enviar ofertes comercials a tots aquells interessats en els seus productes. En tot cas, les dades recollides i tractades per POSA'L DISC són únicament els bàsics per a les finalitats assenyalades anteriorment.

- Obligatorietat de la introducció de les dades: Els camps en què figuri un asterisc * en els formularis existents són aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria impossibilitat de comprar o sol · licitar la informació que es necessiti.

- Drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició: El CONTRACTANT que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis d'alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició en qualsevol moment sol · licitant a info@posaldisc.com. En tot cas, POSA'L DISC reitera que es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals de manera que l'usuari pugui saber en tot moment quines dades estan en poder de POSA'L DISC i com estan sent utilitzats a través d'un enviament de correu electrònic a info@posaldisc.com. Tots els seus comentaris i suggeriments són summament valuosos per a nosaltres a fi de millorar el nostre sistema de protecció de dades.

- Responsable del tractament: El responsable del tractament de les dades és POSA'L DISC, que ha inscrit degudament el seu fitxer en l'Agència de Protecció de dades

- Cessió de dades: POSA'L DISC informa a l'usuari que no hi haurà cap tipus de cessió de dades a tercers, excepte petició judicial expressa en la qual se'ns exigeixi lliurar informació sobre un client. Les úniques comunicacions de les dades que es podran realitzar són les lògiques per a la finalitat mateixa amb què van ser introduïts, per exemple a companyies de transport per procedir a lliurar els productes al domicili, comunicació ja derivada de la relació jurídica lliurement acceptada.

- Seguretat: POSA'L DISC assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. POSA'L DISC no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència del CONTRACTANT quant a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals.

- Veracitat de les dades: El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari sol · licitant-directament en info@posaldisc.com

RESPONSABILITAT:

- POSA'L DISC en cap cas serà responsable de:

  •     Les errades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc  web estiguin constantment operatius
  •     De la producció de qualsevol tipus de dany que els contractants o tercers poguessin ocasionar al lloc web.


- POSA'L DISC es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, POSA'L DISC col · laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il · lícita.

 
DRETS D'AUTOR I MARCA. - www.posaldisc.com és propietat de POSA'L DISC i queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de POSA'L DISC que inclou tant el nom com el logotip excepte consentiment exprés de POSA ' L DISC. A més el lloc web de POSA'L DISC (els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web) es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de POSA'L DISC.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE. - Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona, ​​renunciant expressament el CONTRACTANT a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul · la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. POSA'L DISC podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de POSA'L DISC